آموزشــهای کـوتاه

هر کدام از آموزشهای این بخش، تنها شامل یک درس است که در زمان کوتاه (کمتر از 15 دقیقه) به تشریح یک ابزار و یا تکنیک می پردازد. مبنای اصلی انتخاب موضوع آموزشها، سؤالهای متداولی است که در کلاسها و یا در وبسایتهای مختلف مطرح شده است و از طرفی به دلیلی (عمدتن بی ارتباط بودن با مباحث کلی) در مجموعه درسهای « فیلمهای آموزشی» این سایت ذکر نشده اند. بر همین اساس، برخی از این آموزشها ممکن است بسیار ساده و ابتدایی باشند و برخی پیشرفته و سطح بالا.

مدرس : روح اله لچینانی
مدرس : روح اله لچینانی
مدرس : شاهرخ جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : شاهرخ جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : شاهرخ جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : پژمان رجبی
مدرس : علی جهان زاده
مدرس : هومن عسگری
مدرس : علی جهان زاده